Ansökningsinstruktioner

På den här sidan finns instruktioner för hur du gör för att ansöka om medel.
Detaljerad information om vilka typer av ansökningar stiftelsen kan ge medel till finns på sidan Stiftelsens ändamål. Vi rekommendarar att läsa den sidan först!

En ansökan till Ekhagastiftelsen ska bestå av följande tre dokument:
» Ansökningsformulär
» Ansökningsdatablad
» Projektbeskrivning

Alla tre dokument skickas tillsammans i ett e-postmeddelande till info@ekhagastiftelsen.se.
För ansökningar från Sverige: En undertecknad utskrift av ansökningsformläret ska även skickas per post till Ekhagastiftelsen, Box 34 012, 100 26 Stockholm.
För ansökningar från utanför Sverige: En undertecknad utskrift av ansökningsformläret ska även skickas som scannad PDF-fil per e-post tillsammans med de tre andra dokumenten.

Sista ansökningsdag är den 20 maj varje år. Detta är det datum då ansökan senast ska vara stiftelsen tillhanda (även det undertecknade ansökningsformuläret om ansökan är från Sverige - poststämpel gäller ej!). När 20 maj är en lör- eller söndag ska ansökan vara stiftelsen tillhanda senast fredag. E-postmeddelandet med ansökan måste skickas senast 23:59 den 20 maj.
OBS! Bud eller pakettjänster (tex DHL, Jetpak) kan inte leverera till Box-adresser. Om ansökan önskas levereras personligen eller genom bud måste stiftelsen kontaktas per e-post eller telefon/telefonsvarare senast en vecka innan sista ansökningsdag så att vi kan ge en aktuell leveransadress.

Ansökan kan författas på svenska eller engelska. Det är inget krav på engelska och är möjligtvis en marginell fördel att skriva ansökan på svenska eftersom de flesta i vårt Vetenskapliga Råd har svenska som modersmål.

1. Ansökningsformulär

Varje år finns ett uppdaterat ansökningsformulär att ladda ner från stiftelsens hemsida - se länk längst ner på denna sida. Där finns även detaljerade anvisningar för att fylla i ansökningsformuläret samt en checklista.

Den sammanfattande beskrivningen ska beskriva ansökan populärvetenskapligt, dvs man ska inte behöva detaljkunskap för att kunna förstå ansökan. Viktigt är även att beskriva på vilket sätt ansökan bidrar till folkhälsan och varför ansökan är relevant för just Ekhagastiftelsen samt hur den matchar våra prioriterade forskningsområden. Hur bidrar ansökan till exempel att förbättra den självläkande förmågan?

2. Ansökningsdatablad

Information från ansökningsformuläret fylls i databladet (Excel-mall) som finns att hämtas via länk längst ner på denna sida.
OBS! Ansökningsdatabladet ska skickas som en Excel-fil i Excel-format (.xlsx eller .xls)!

3. Projektbeskrivning

Det finns ingen mall/formulär för projektbeskrivningen. I projektbeskrivningen ska följande tillämpliga punkter beskrivas:
» Vilket problem eller vilken frågeställning avses lösas? Vilken idé eller vision avses testas eller vidareutvecklas?
» Vilken är hypotesen?
» Mål eller syfte
» Hur är projektet relevant med hänsyn till stiftelsens ändamål?
» Nulägesbeskrivning, den nuvarande internationella kunskapsfronten (inkl referenser) och slutsatser.
» Material och metoder
» Förväntat resultat och dess betydelse. Hur avses resultatet utvärderas? Hur skall det dokumenteras och spridas?
» Tidplan
» Kostnadsplan/budget med information om andra anslagsgivare

I slutet av projektbeskrivningen ska sökande redovisa sina och medsökandes meriter och referenser. Detta sker oftast i form av en CV.

Projektbeskrivningen med alla eventuella bilagor ska skickas som en (1) PDF-fil. Skickas projektbeskrivningen i något annat dataformat eller som flera filer kommer ansökan att returneras.

Relevansbeskrivning

Det är ett krav att även i projektbeskrivningen beskriva varför en ansökan är relevant för just Ekhagastiftelsen, hur den matchar våra prioriterade forskningsområden och hur den bidrar till en bättre folkhälsa.

Kostnadsplan/budget

Information om hur vi vill att man redovisar projektbudget finns på sidan Budgetinstruktioner.

Observera även våra regler gällande när beviljade medel kan betalas ut. I de flesta fall delas beloppet upp på flera delbetalningar och det är alltid så att 20 % av beviljade medel inte kan betalas ut innan slutredovisning har lämnats in och godkänts. Se mer information om detta på sidan Utbetalning.

Andra anslagsgivare

Ekhagastiftelsen kan ge medel till projekt där stiftelsen är en av flera finansiärer. Stiftelsen stödjer i normalfallet inte projekt där stiftelsen enbart är en mindre delfinansiär.

I ansökningsformuläret måste sökande ange uppgifter om erhållna eller sökta anslag från andra anslagsgivare.
I projektbeskrivningen är det ett krav att utveckla detta med information om bland annat följande:
» Hur hänger projekt/delprojekt ihop när man söker medel från Ekhagstiftelsen och andra anslagsgivare för ett och samma projekt? Hur ser Ekhagastiftelsens del av en större finansiering ut?
» Vad händer med projektet om man inte får sökta medel från Ekhagastiftelsen eller annan anslagsgivare? Måste projektet få finansiering från alla anslagsgivare för att genomföras?
» Om man söker medel från både Ekhagastiftelsen och andra anslagsgivare och beviljas alla medel, kan då anslagsgivarnas bidrag reduceras eftersom projektet får mer medel än vad som krävs för att genomföra projektet?
» Vid redan pågående projekt, vad/vilka delar är det som man söker medel för?
» Vilka andra medel har man redan fått och till vad går dessa?
» Om Ekhagastiftelsen bara finansierar en tidig del i projektet (tex. medel söks för datainsamling, men analys sker i senare skede och finansieras av annan) - vilken typ av redovisning kan man ge för den del som fått pengar av Ekhagastiftelsen? När kommer projektet att vara helt slutfört och Ekhagastiftelsen kunna ta del av projektets totala slutrapport?
» Att skriva att man är glad för och kan använda varje krona man får är inget relevant svar. (Men något som vi faktiskt har hört från sökande).

Storlek på finansiering som kan sökas

Det finns inget maxtak för hur mycket medel som kan sökas i en ansökan. Vi vill dock påpeka att stiftelsens årliga utdelningsram de senaste åren legat inom spannet 10-20 miljoner kronor. Vanligtvis är det ett 10-tal projekt som får medel beviljade. Under menyvalet Forskning/Beviljade anslag välj fliken Alla år för att se en lista med beloppen som tidigare har beviljats till enskilda projekt.

Om det vid utvärderingen av ansökan klart framgår att projektet kan klara sig med en minskad budget kan ett reducerat belopp komma att beviljas. Ifall en anslagstagare erhåller medel från annat håll för samma projekt innebär detta att Ekhagastiftelsens anslag reduceras.

År Beviljade ansökningar Totalt beviljade medel Mottagna ansökningar
2022 20 21 860 000 kr 170
2021 18 20 305 000 kr 155
2020 14 12 230 000 kr 129
2019 17 15 810 000 kr 91
2018 15 12 825 000 kr 95
2017 15 12 345 000 kr 99
2016 15 12 460 000 kr 88

Utbetalning av beviljade medel

Information om hur Ekhagastiftelsen betalar ut beviljade medel finns på sidan Utbetalning.

Utvärdering av ansökningar

Ansökningarna bedöms och prioriteras av Ekhagastiftelsens Vetenskapliga Råd, varefter styrelsen beslutar om tilldelning av medel vid möte under hösten (vanligtvis september-oktober).

Bedömningsgrunderna är:
» Projektidéns relevans med avseende på stiftelsens ändamål
» Projektets frågeställning
» Den vetenskapliga kvalitén i metod och utförande inklusive sökandes kompetens för projektet och den tids- och kostnadsplan man presenterat

Vid anslagsbedömning beaktas även FN:s hållbarhetsmål. Projekt som beviljas stöd ska inte stå i strid med FN:s hållbarhetsmål.

Relevansbedömning

Det vikigaste utvärderingskriteriet är ansökans relevans med avseende på stiftelsens ändamål. För utförlig information om stiftelsens ändamål och prioriterade forskningsområden se sidan Ekhagastiftelsens ändamål.

Vi vill här göra vissa förtydliganden gällande relevans med avseende på stiftelsens ändamål.
» Forskning inom djurhållning är allmänt sett inte prioriterad. Dock kan anslag beviljas om det kan antas finnas ett samband mellan djurhållningen och livsmedlens hälsomässiga kvalitet.
» Forskning rörande miljöperspektivet är av mindre relevans för stiftelsen. Stöd kan dock vara aktuellt i den utsträckning som detta har en positiv effekt på jordbrukssystemens kapacitet (organisk substans och biodiversitet) för att på lång sikt att kunna leverera ekosystemtjänster som kan reducera behovet av kemiska bekämpnings- och gödselmedel samt säkra kvaliteten på lantbruksprodukter.
» Beträffande det medicinska området ska nämnas att Gösta Videgård upprepade gånger uttalat en viss misstro mot den gängse läkarvetenskapen. Vad han reagerade mot var särskilt användningen av preparat och mediciner innehållande sådana medel som enligt hans mening inte kunde betraktas som naturliga.
» Gösta Videgård var motståndare till konstgjorda ämnen och gifter av alla slag.

Kliniska djurförsök

Ekhagastiftelsen har en restriktiv inställning till forskning där kliniska djurförsök används. Detta betyder inte att sådan forskning inte kan få finansiering, men forskningen måste då ha hög relevans med hänsyn till stiftelsens ändamål och inte kunna genomföras utan djurförsök.

Nerladdningsbara filer