Ansökan om medel

 

En ansökan till Ekhagastiftelsen ska bestå av följande tre dokument:

1. » Ansökningsformulär
2. » Ansökningsdatablad
3. » Projektbeskrivning


Alla tre dokument skickas tillsammans i ett e-postmeddelande till adressen info@ekhagastiftelsen.se.
För ansökningar från Sverige: En undertecknad utskrift av ansökningsformläret ska även skickas per post till stiftelsens Box-adress.
För ansökningar från utanför Sverige: En undertecknad utskrift av ansökningsformläret ska även skickas som scannad PDF-fil per e-post tillsammans med de tre andra dokumenten.


På grund av Corona-pandemin kan sökande från utanför Sverige skicka det påskrivna ansökningsformuläret per e-post som scannad PDF-fil. Vi vill fortfarande även ha formuläret som ett ifyllt PDF-formulär, så det är två filer med ansökningsblanketten som i detta fall behöver skickas per e-post!


Sista ansökningsdag är den 20 maj 2022. Detta är det datum då ansökan senast ska vara stiftelsen tillhanda (även det undertecknade ansökningsformuläret - poststämpel gäller ej!). När 20 maj är en lör- eller söndag ska ansökan vara stiftelsen tillhanda senast fredag. OBS! Bud eller pakettjänster (tex DHL, Jetpak) kan inte leverera till Box-adresser. Om ansökan önskas levereras personligen eller genom bud måste stiftelsen kontaktas per e-post eller telefon/telefonsvarare senast en vecka innan sista ansökningsdag.


Ansökan kan författas på svenska eller engelska. Det är inget krav på engelska och är snarare en fördel att skriva ansökan på svenska.


Ansökningsformulär

Varje år finns ett uppdaterat ansökningsformulär att ladda ner från stiftelsens hemsida - se länk till höger.


Den sammanfattande beskrivningen ska beskriva ansökan populärvetenskapligt, dvs man ska inte behöva detaljkunskap för att kunna förstå ansökan. Viktigt är även att beskriva på vilket sätt ansökan bidrar till folkhälsan och varför ansökan är relevant för just Ekhagastiftelsen samt hur den matchar våra prioriterade forskningsområden. Hur bidrar ansökan till exempel att förbättra den självläkande förmågan?


Detaljerade anvisningar för att fylla i ansökningsformuläret finns i separat dokument som kan hämtas via länk till höger på denna sida.


Använd programvaran Adobe Acrobat Reader för att fylla i forumläret. Programmet är gratis att ladda ner och använda.

Ladda ner Acrobat Reader


Ansökningsdatablad

Information från ansökningsformuläret fylls i databladet (Excel-mall) som finns att hämtas via länk till höger.

OBS! Ansökningsdatabladet ska skickas som en Excel-fil i Excel-format (.xlsx eller .xls)!


Projektbeskrivning

Det finns ingen mall/formulär för projektbeskrivningen. I projektbeskrivningen ska följande punkter beskrivas:

» Vilket problem eller vilken frågeställning avses lösas? Vilken idé eller vision avses testas eller vidareutvecklas?
» Vilken är hypotesen?
» Mål eller syfte
» Hur är projektet relevant med hänsyn till stiftelsens ändamål?
» Nulägesbeskrivning, den nuvarande internationella kunskapsfronten (inkl referenser) och slutsatser.
» Material och metoder
» Förväntat resultat och dess betydelse. Hur avses resultatet utvärderas? Hur skall det dokumenteras och spridas?
» Tidsplan
» Kostnadsplan/budget med information om andra anslagsgivare


I slutet av projektbeskrivningen ska sökande redovisa sina och medsökandes meriter och referenser. Sker oftast i form av CV.


Projektbeskrivningen med alla eventuella bilagor ska skickas som en (1) PDF-fil.
Skickas projektbeskrivningen i något annat dataformat eller som flera filer kommer ansökan att returneras.


Relevansbeskrivning

Det är ett krav att även i projektbeskrivningen beskriva varför en ansökan är relevant för just Ekhagastiftelsen, hur den matchar våra prioriterade forskningsområden och hur den bidrar till en bättre folkhälsa.


Kostnadsplan/budget

Information om hur vi vill att man redovisar projektbudget finns på sidan Budget.


Andra anslagsgivare

Ekhagastiftelsen kan ge medel till projekt där stiftelsen är en av flera finansiärer. Stiftelsen stödjer i normalfallet inte projekt där stiftelsen enbart är en mindre delfinansiär.


I ansökningsformuläret måste sökande ange uppgifter om erhållna eller sökta anslag från andra anslagsgivare. I projektbeskrivningen är det ett krav att utveckla detta med information om bland annat följande:

» Hur hänger projekt/delprojekt ihop när man söker medel från Ekhagstiftelsen och andra anslagsgivare för ett och samma projekt? Hur ser Ekhagastiftelsens del av en större finansiering ut?
» Vad händer med projektet om man inte får sökta medel från Ekhagastiftelsen eller annan anslagsgivare? Måste projektet få finansiering från alla anslagsgivare för att genomföras?
» Om man söker medel från både Ekhagastiftelsen och andra anslagsgivare och beviljas alla medel, kan då anslagsgivarnas bidrag reduceras eftersom projektet får mer medel än vad som krävs för att genomföra projektet?
» Vid redan pågående projekt, vad/vilka delar är det som man söker medel för?
» Vilka andra medel har man redan fått och till vad går dessa?
» Om Ekhagastiftelsen bara finansierar en tidig del i projektet (tex. medel söks för datainsamling, men analys sker i senare skede och finansieras av annan) - vilken typ av redovisning kan man ge för den del som fått pengar av Ekhagastiftelsen? När kommer projektet att vara helt slutfört och Ekhagastiftelsen kunna ta del av projektets totala slutrapport?
» Att skriva att man är glad för och kan använda varje krona man får är inget relevant svar. (Men något som vi faktiskt har hört från en sökande).


Storlek på finansiering som kan sökas

Det finns inget maxtak för hur mycket medel som kan sökas i en ansökan. Vi vill dock påpeka att stiftelsens årliga utdelningsram de senaste åren legat inom spannet 10-15 miljoner kronor. Vanligtvis är det ett 10-tal projekt som får medel beviljade. Det största belopp som någonsin har tilldelats en ansökan är 1.500.000 (för hela ansökans genomförande - inte per år).


Om det vid utvärderingen av ansökan klart framgår att projektet kan klara sig med en minskad budget kan ett reducerat belopp komma att beviljas. Ifall en anslagstagare erhåller medel från annat håll för samma projekt innebär detta att Ekhagastiftelsens anslag reduceras.


Utbetalning av beviljade medel

Information om hur Ekhagastiftelsen betalar ut beviljade medel finns på sidan Rekvisition.


Utvärdering av ansökningar

Ansökningarna bedöms och prioriteras av Ekhagastiftelsens Vetenskapliga Råd, varefter styrelsen beslutar om tilldelning av medel vid möte under hösten (vanligtvis september-oktober).


Prioriteringsgrunderna är:
» Projektidéns relevans med avseende på stiftelsens ändamål.
» Projektets frågeställning.
» Den vetenskapliga kvalitén i metod och utförande inklusive sökandes kompetens för projektet och den tids- och kostnadsplan man presenterat.


Relevansbedömning

Det vikigaste utvärderingskriteriet är ansökans relevans med avseende på stiftelsens ändamål. För utförlig information om stiftelsens ändamål och prioriterade forskningsområden se sidan Ekhagastiftelsens allmänna ändamål.


Vi vill här göra vissa förtydliganden gällande relevans med avseende på stiftelsens ändamål.
» Forskning inom djurhållning är inte prioriterat, om det inte finns ett samband med kvaliteten av produkter från djuren.
» Forskning rörande miljöperspektivet är av mindre relevans för stiftelsen. Stöd kan dock vara aktuellt i den utsträckning som detta har en positiv effekt på jordbrukssystemens kapacitet (organisk substans och biodiversitet) för att på lång sikt att kunna leverera ekosystemtjänster som kan reducera behovet av kemiska bekämpnings- och gödselmedel samt säkra kvaliteten på lantbruksprodukter.
» Beträffande det medicinska området ska nämnas att Gösta Videgård upprepade gånger uttalat en viss misstro mot den gängse läkarvetenskapen. Vad han reagerade mot var särskilt användningen av preparat och mediciner innehållande sådana medel som enligt hans mening inte kunde betraktas som naturliga.
» Gösta Videgård var motståndare till konstgjorda ämnen och gifter av alla slag.


Kliniska djurförsök

Ekhagastiftelsen har en restriktiv inställning till forskning där kliniska djurförsök används. Detta betyder inte att sådan forskning inte kan få finansiering, men forskningen måste då ha hög relevans med hänsyn till stiftelsens ändamål och inte kunna genomföras utan djurförsök.

Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2018 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2020-08-24